Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Privacy Policy 

(laatst bijgewerkt op 1 januari 2023)

 

Stevig Staan hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze verklaring werd opgesteld in toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Zij beoogt een adequate bescherming van persoonsgegevens te garanderen en de rechten te verduidelijken voor elke gebruiker.

Alle informatie over welke persoonsgegevens Stevig Staan verwerkt en hoe Stevig Staan hiermee op een correcte manier omgaat, vindt u hieronder:

 

1.     Toepassingsgebied 

Stevig Staan ontvangt en verwerkt bepaalde gegevens van u tijdens uw contacten met Stevig Staan of via de website www.stevigstaan.be. Aangezien deze gegevens ons toelaten u direct of indirect te identificeren, zijn dit ‘persoonsgegevens’ waarvoor u bescherming geniet en waarover u bepaalde rechten kan uitoefenen.

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stevig Staan van ontvangt van klanten, potentiële klanten, bezoekers van onze website, lezers van onze nieuwsbrief en deelnemers aan onze opleidingen (zowel natuurlijke als rechtspersonen), met uitzondering van het beleid inzake cookies. Deze maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke Cookie Policy, te vinden op www.stevigstaan.be, en kan u worden overgemaakt op eerste verzoek.

Door gebruik te maken van de diensten of producten van Stevig Staan gaat u principieel akkoord met de aanvaarding van deze Privacy Policy en de kennisname daarvan. Deze toestemming verleent u tevens expliciet telkenmale u gebruik maakt van de diensten van Stevig Staan of wanneer u ons bepaalde persoonsgegevens bezorgt.

 

2.     Persoonsgegevens in het bezit in van Stevig Staan

Stevig Staan ontvangt volgende persoonsgegevens die zij vervolgens verzamelt en verwerkt. Dit zijn onder meer:

·       voor het inschrijven op (offline of online) sessies en opleidingen: emailadres, telefoonnummer, voornaam, naam, functie en de organisatie waar u bent tewerkgesteld;

·       voor aankopen op de webshop: emailadres, telefoonnummer, voornaam, naam, functie en de organisatie waar u bent tewerkgesteld, alsook eventueel het BTW nummer, KVK of KBO nummer, land en adres van verzending;

·       voor het inschrijven op de (elektronische) nieuwsbrief of equivalente communicaties: emailadres, telefoonnummer, voornaam, naam, functie en de organisatie waar u bent tewerkgesteld

·       via email of rechtstreeks (fysiek of online) contact: emailadres, telefoonnummer, voornaam, naam, functie en de organisatie waar u bent tewerkgesteld

 

3.     Verwerking van persoonsgegevens

Stevig Staan verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·       De totstandkoming en de correcte en efficiënte uitvoering van een overeenkomst voor verlening van bepaalde diensten (zoals deelname aan opleidingen of sessies, het leveren van (digitale) content, rapporten of andere relevante informatie, het bestellen van producten en/of diensten en het identificeren van de deelnemer of de bestemmeling)

·       Voor facturatiedoeleinden en het opvolgen en innen van deze facturen;

·       het direct en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en andere mogelijks relevante marketing informatie over Stevig Staan en haar diensten (zoals in het bijzonder toekomstige opleidingen en sessies);

·       De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Stevig Staan;

·       Het  personaliseren van de  aan u  te  leveren producten en/of diensten en  de  bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

·       De naleving van de op Stevig Staan van toepassing zijnde wetgeving in de meest brede zin;

 

4.     Bewaring en beveiliging

Stevig Staan zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan voor bovenstaande doeleinden, rekening houdend met de noodzaak om correct vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, om de diensten of producten te kunnen leveren of te promoten, de kwaliteit van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven, in het bijzonder voor het voeren van een correcte boekhouding. Algemeen geldt dat gegevens maximaal 5 jaren bewaard worden, na laatst gebruik. Enkel op expliciete vraag van de gebruiker worden persoonsgegevens verwijderd voor het verlopen van vermelde termijn.

De gebruiker aanvaardt dat diens persoonsgegevens ook na het volgen en beëindigen van een leertraject, sessie of welke andere opleiding ook, alsook na enige aankoop via de webshop, bewaard kunnen blijven voor de bovenstaande doeleinden (in het bijzonder voor nieuwsbrieven en marketingdoeleinden). Dit laat onverlet de rechten van de gebruiker om deze gegevens te verbeteren, wijzigen of schrappen.

De gebruiker van de diensten van Stevig Staan aanvaardt dat deze gegevens worden verwerkt en bewaard op bepaalde IT systemen, zoals een server gehost door Stevig Staan bij een derde partij, een intern CRM systeem alsook bij MailChimp of soortgelijke opslagsystemen. Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Stevig Staan eventueel samen met externe contractanten alle redelijke en gepaste maatregelen die gelden als de normale standaard binnen IT om externe toegang, openbaarmaking, misbruik of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.

De medewerkers en mogelijks externe contractanten van Stevig Staan die uw persoonsgegevens verwerken dan wel kunnen inkijken, zijn gebonden aan een strikte confidentialiteitsverplichting en een wettelijk beroepsgeheim. Om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen, zorgen we ervoor dat we beschermd zijn tegen antivirus, malware en andere poging tot ongeoorloofde toegang op bovenstaande IT systemen, alsook voor een back-up van deze persoonsgegevens.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen en die verschaft worden door de leveranciers van Stevig Staan – Stevig Staan verwerkt zelf geen betalingsgegevens indien u via de webshop aankopen verricht.

 

5.     Delen van persoonsgegevens

Als algemene regel deelt Stevig Staan geen enkele van de verwerkte persoonsgegevens met derde partijen zonder uw expliciete toestemming, noch deelt zij dergelijke gegevens met landen, organisaties of bedrijven gelegen buiten de Europees Economische Ruimte.

Persoonsgegevens kunnen enkel gedeeld worden met contractanten van Stevig Staan wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, of webshops. Met deze contractanten zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. 

 

6.     Uw rechten als gebruiker

Indien Stevig Staan persoonsgegevens van u verwerkt, dan hebt u als gebruiker de volgende rechten:

·       Het recht op inzage van deze gegevens

·       Het recht op verbetering van deze gegevens, indien deze materiële fouten bevatten of niet langer met de werkelijkheid overeenstemmen

·       Het recht om uw toestemming tot verwerking van deze gegevens in te trekken, in het bijzonder voor het doel van het versturen van advertenties, nieuwsbrieven en andere mogelijks relevante marketing informatie over Stevig Staan en haar diensten (zoals in het bijzonder toekomstige opleidingen en sessies);

·       het recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid), in het bijzonder indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst of indien er geen andere rechtsgrond meer voorhanden is voor de verwerking

·       het recht op beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

 

7.     Klacht

Indien u meent dat uw rechten als gebruiker van persoonsgegevens worden geschonden door Stevig Staan dient u Stevig Staan daarover eerst te contacteren, met de duidelijke vermelding van de betrokken persoonsgegevens en de reden en rechtsgrond van enige schending. Stevig Staan zal trachten binnen de 15 werkdagen een gemotiveerd antwoord te verschaffen. Stevig Staan behoudt zich het recht voor om nadere informatie van u te verlangen voor de behandeling van de klacht, indien zulks noodzakelijk is voor een correcte identificatie van de klager.

Indien u meent dat het antwoord of de door Stevig Staan voorgestelde oplossing niet afdoende is, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Meer informatie kan vinden op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

8.     Verantwoordelijke voor de verwerking en contact

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Stevig Staan

Leten 28

3740 Bilzen

Tel: 0496429260

info@stevigstaan.be

BTW BE 0820.303.858
 

Elke vraag tot uitoefening van uw rechten als gebruiker (zie punt 6) of een klacht (zie punt 7), dient uitsluitend aan haar te worden gericht, bij voorkeur elektronisch op het vermelde emailadres.

Schrijf je snel in voor één van onze events!